Ubytování - Chalupa HUTY - Nový Jimramov

Rezervace pobytů

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést elektronickou formou prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře umístěného na tomto webu, či jinou formou komunikace (e-mailem, osobně). Rezervace bude provozovatelem závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

Záloha a doplatek

Pro potvrzení rezervace je požadována úhrada zálohy ve výši 50% z předpokládané ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace nebo obratem v případě rezervace 7 a méně dnů před nástupem. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha se hradí platební kartou nebo převodem na účet na základě písemného potvrzení rezervace vystaveného provozovatelem. Pokud bude rezervace učiněna v době kratší než 3 dny před nástupem, může chalupa platbu zálohy prominout. Doplatek je hrazen na bankovní účet nejpozději 7 dnů před nástupem na pobyt.  

Stornovací podmínky

V případě storna pobytu budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:

  • 50% ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 90. do 31. dne před termínem nástupu
  • 100% ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 30. do 1 dne před termínem nástupu, nebo v případě, že klient na pobyt nenastoupí.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo provozovateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Storno je třeba zaslat písemnou formou.

Nástup a pobyt

Nástup na pobyt je v čase 16 h., pokud není dohodnuto jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění pokoje je do 10.00 hod., pokud není dohodnuto jinak. Pobyt v chalupě se řídí ubytovacím řádem, který je k nahlédnutí na recepci chalupy. V případě závažného porušení tohoto řádu ze strany klienta má chalupa právo ukončit pobyt klienta bez náhrady. 

Rezervace prostřednictvím jiných rezervačních portálů

V případě, že klient rezervuje pobyt prostřednictvím jiných rezervačních portálů se kterými má chalupa smlouvu, řídí se rezervační, platební i stornovací podmínky podmínkami na takovém portálu uvedenými.